Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    431331000

  • Nom:

    Roquetes
  • Població 2021:

    8159
Comptes generals tramitats
Any Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 31/08/2021 NORMAL       10/09/2021 14/09/2021
2019 24/11/2020 NORMAL       17/12/2020 17/12/2020
2018 14/08/2019 NORMAL       14/10/2019 03/10/2019
2017 28/08/2018 NORMAL       04/10/2018 08/10/2018
2016 26/09/2017 NORMAL     11/10/2017 16/10/2017
2015 11/10/2016 NORMAL     04/11/2016 08/11/2016
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 29/09/2015 NORMAL   S S S S S 16/10/2015 27/10/2015
2013 14/10/2014 NORMAL   S S S S S 20/10/2014 24/10/2014
2012 29/07/2014 NORMAL   F F F F F 20/08/2014 26/08/2014
2011 30/07/2013 NORMAL   F F F F F 22/08/2013 23/08/2013
2010 20/03/2012 NORMAL   F F F F F 08/05/2012 09/05/2012
2009 30/08/2011 NORMAL     F F F F F 13/12/2011 01/01/1900
2008 29/06/2010 NORMAL     F F F N F  
2007 05/02/2009 NORMAL     F N F N F  
2006 25/09/2007 NORMAL     F F F N F  
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F F  
2004 S S S S S S S S  
2003 S S S S S N S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S N S S  
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S N S S  
1995 S S S S S S N N  
1994 S S S S S S N N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.