Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    431554000

  • Nom:

    Tortosa
  • Població 2021:

    33572
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 12/09/2022 NORMAL       28/09/2022 27/09/2022
2020 04/10/2021 NORMAL       13/10/2021 14/10/2021
2019 04/01/2021 NORMAL       21/01/2021 21/01/2021
2018 07/10/2019 NORMAL       15/05/2020 16/10/2019
2017 17/09/2018 NORMAL       04/12/2018 02/11/2018
2016 18/09/2017 NORMAL     29/01/2018 30/10/2017
2015 12/09/2016 NORMAL     02/11/2016 04/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 14/09/2015 NORMAL   S S S S S 18/09/2015 23/09/2015
2013 01/09/2014 NORMAL   S S S S S 10/12/2014 15/10/2014
2012 05/08/2013 NORMAL   S S S S S 22/10/2013 11/11/2013
2011 03/12/2012 NORMAL   F F F F F 03/01/2013 12/02/2013
2010 05/12/2011 NORMAL   F F F F F 12/01/2012 09/01/2012
2009 04/10/2010 NORMAL   S S S S S 11/11/2010 14/12/2011
2008 24/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 26/06/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 06/04/2009 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F F  
2004 F F F F F F F F  
2003 S S S S F S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S F S S F
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S F S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.