» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
Comptes generals tramitats
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model
Comptes i estats
ResumDetall (XBRL)
Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
2020 4/10/2021 ABREUJAT   S S     S
2019 4/1/2021 ABREUJAT   S S     S
2018 7/10/2019 ABREUJAT   S S     S
2017 17/9/2018 ABREUJAT   S S     S
2016 18/9/2017 ABREUJAT   S S     S
2015 12/9/2016 ABREUJAT   S S S   S
2014 14/9/2015 ABREUJAT   S S S   S
2013 1/9/2014 ABREUJAT   S S S   S
2012 5/8/2013 ABREUJAT   S S S   S
2011 3/12/2012 ABREUJAT   F F F   F
2010 5/12/2011 ABREUJAT   F F F   F
2009 4/10/2010 ABREUJAT   S S S   S
2008 25/11/2009       F F F   F
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(3) Només es disposa dels fitxers PDF a partir de l'any 2004.