» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                   
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2017 1/8/2018 NORMAL     S S S S S S S 14/9/2018 17/9/2018
2016 12/9/2017 NORMAL   S S S S S S S 7/2/2018 2/10/2017
2015 26/7/2016 NORMAL   S S S S S S S 9/11/2016 11/11/2016
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2014 21/7/2015 NORMAL     F F F F F 12/5/2016 18/5/2016
2013 29/7/2014 NORMAL     S S S S S 6/11/2014 12/8/2014
2012 2/7/2013 NORMAL     S S S S S 8/10/2013 12/11/2013
2011 1/8/2012 NORMAL     S S S S S 13/9/2012 13/9/2012
2010 30/12/2011 NORMAL     F F F F F 9/2/2012 4/2/2013
2008 15/6/2010             N    
2006   NORMAL     F F F F S  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S N N S N S  
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 F F F F F F F N    
1993 F F F F F N N N    
1992 S S F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Data en què la Sindicatura comunica al Departament de Governació i Relacions Institucionals que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(5) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.