Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    439018000

  • Nom:

    Deltebre
  • Població 2023:

    11656
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 14/07/2023 NORMAL       01/08/2023 02/08/2023
2021 27/07/2022 NORMAL       04/11/2022 21/09/2022
2020 15/09/2021 NORMAL       04/10/2021 30/09/2021
2019 16/09/2020 NORMAL       08/10/2020 29/09/2020
2018 12/09/2019 NORMAL       02/10/2019 02/10/2019
2017 01/08/2018 NORMAL       14/09/2018 17/09/2018
2016 12/09/2017 NORMAL     07/02/2018 02/10/2017
2015 26/07/2016 NORMAL     09/11/2016 11/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 21/07/2015 NORMAL > F F F F F 12/05/2016 18/05/2016
2013 29/07/2014 NORMAL > S S S S S 06/11/2014 12/08/2014
2012 02/07/2013 NORMAL > S S S S S 08/10/2013 12/11/2013
2011 01/08/2012 NORMAL > S S S S S 13/09/2012 13/09/2012
2010 30/12/2011 NORMAL  > F F F F F 09/02/2012 04/02/2013
2008 15/06/2010  > N
2006 NORMAL  > F F F F S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S N N S N S  
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 F F F F F F F N  
1993 F F F F F N N N  
1992 S S F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.