» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                     
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2016 30/8/2018 NORMAL     F F F F F F F 19/9/2018 20/9/2018
2015 31/10/2017 NORMAL   F F F F F F F 3/11/2017 10/11/2017
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2014 20/1/2016 NORMAL     F F F F F 22/1/2016 25/1/2016
2013 28/4/2015 NORMAL     F F F F F 4/5/2015 7/5/2015
2012 14/11/2013 NORMAL     F F F F F 22/5/2014 26/5/2014
2011 19/12/2012 NORMAL     F F F F F 14/2/2013 15/2/2013
2010 19/1/2012 NORMAL     F F F F F 6/11/2012 7/11/2012
2009 9/5/2011 NORMAL     F F F F F 17/5/2011 18/5/2011
2008 8/7/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 11/5/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 8/5/2008       N N N N N  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2004 F F F F F F F    
2003 F F F F F F F  
2002 S S S N N N S  
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S N S  
1998 F F F N N N F    
1996 F F F F F N F N    
1995 F F F F F N F N    
1994 F F F F F N F N    
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Data en què la Sindicatura comunica al Departament de Governació i Relacions Institucionals que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(5) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.