Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    439039000

  • Nom:

    Camarles
  • Població 2021:

    3220
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 01/04/2022 NORMAL       06/04/2022 07/04/2022
2019 11/06/2021 NORMAL       16/06/2021 17/06/2021
2018 23/07/2020 NORMAL       21/08/2020 24/08/2020
2017 18/07/2019 NORMAL       05/08/2019 06/08/2019
2016 30/08/2018 NORMAL       19/09/2018 20/09/2018
2015 31/10/2017 NORMAL     03/11/2017 10/11/2017
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 20/01/2016 NORMAL   F F F F F 22/01/2016 25/01/2016
2013 28/04/2015 NORMAL   F F F F F 04/05/2015 07/05/2015
2012 14/11/2013 NORMAL   F F F F F 22/05/2014 26/05/2014
2011 19/12/2012 NORMAL   F F F F F 14/02/2013 15/02/2013
2010 19/01/2012 NORMAL   F F F F F 06/11/2012 07/11/2012
2009 09/05/2011 NORMAL     F F F F F 17/05/2011 18/05/2011
2008 08/07/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 11/05/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 08/05/2008       N N N N N  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2004 F F F F F F F    
2003 F F F F F F F  
2002 S S S N N N S  
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S N S  
1998 F F F N N N F    
1996 F F F F F N F N    
1995 F F F F F N F N    
1994 F F F F F N F N    
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.