Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    439044000

  • Nom:

    Aldea
  • Població 2021:

    4160
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 16/06/2022 NORMAL     20/06/2022 21/06/2022
2020 17/06/2021 NORMAL       29/06/2021 25/06/2021
2019 18/06/2020 NORMAL       19/08/2020 15/09/2020
2018 19/09/2019 NORMAL       16/10/2019 03/10/2019
2017 21/09/2018 NORMAL       02/10/2018 04/10/2018
2016 21/09/2017 NORMAL     07/11/2017 09/10/2017
2015 14/09/2016 NORMAL     06/10/2016 11/10/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 30/09/2015 NORMAL   S S S S S 02/10/2015 09/10/2015
2013 19/09/2014 NORMAL   S S S S S 25/09/2014 29/09/2014
2012 13/09/2013 NORMAL   S S S S S 26/09/2013 30/09/2013
2011 14/09/2012 NORMAL   S S S S S 01/10/2012 02/10/2012
2010 26/10/2011 NORMAL   F F F F F 17/11/2011 18/11/2011
2009 03/11/2010 NORMAL     F F F F F 22/11/2010 31/03/2011
2008 17/09/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 19/06/2008 NORMAL   S S S S S  
2006 26/07/2007 NORMAL   S S S S S  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 F F F F F F F  
2003 S S S S S S S
2002 F F F F F F F  
2001 F F F F F F F    
2000 F F F F F F F    
1999 S S S S S S S
1998 F F F F F F F  
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.