Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    439060000

  • Nom:

    Ampolla
  • Població 2021:

    3444
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 06/10/2022 NORMAL       25/10/2022 25/10/2022
2020 09/09/2021 NORMAL       23/09/2021 27/09/2021
2019 30/11/2020 NORMAL       13/01/2021 13/01/2021
2018 12/09/2019 NORMAL       09/10/2019 10/10/2019
2017 04/10/2018 NORMAL       23/10/2018 24/10/2018
2016 25/09/2017 NORMAL     19/10/2017 25/10/2017
2015 01/09/2016 NORMAL     09/11/2016 10/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL   S S S S S 09/10/2015 19/10/2015
2013 08/08/2014 NORMAL   S S S S S 02/10/2014 07/10/2014
2012 24/09/2013 NORMAL   S S S S S 10/10/2013 11/11/2013
2011 21/09/2012 NORMAL   S S S S S 04/10/2012 04/10/2012
2010 24/09/2011 NORMAL   S S S S S 21/10/2011 08/11/2011
2009 09/08/2010 NORMAL   S S S S S 11/10/2010 31/03/2011
2008 27/08/2009 NORMAL   S S S S S  
2007 13/06/2008 NORMAL   S S S S S  
2006 11/10/2007 NORMAL   S S S S S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 F F F F F N F N    
1994 F F F F F N N N    
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.