Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    800176301

  • Nom:

    Xarxa Local de Municipis Gironins
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats
Resum Detall
2020 20/07/2021 NORMAL    
2019 22/09/2020 NORMAL    
2018 06/08/2019 NORMAL    
2017 18/09/2018 NORMAL    
2016 19/09/2017 NORMAL  
2015 20/09/2016 NORMAL  
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria
Resum Detall
2014 03/08/2015 NORMAL   S S S S S
2013 23/09/2014 NORMAL   S S S S S
2012 19/09/2013 NORMAL   S S S S S
2011 17/07/2012 NORMAL   S S S S S
2010 17/05/2011 NORMAL   S S S S S
2009 20/07/2010 NORMAL   S S S S S
2008 21/07/2009 NORMAL   S S S S S
2007 29/07/2008 NORMAL   S S S S S
2006   NORMAL   S S N S S
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S F S S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.