Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    8200278A9

  • Nom:

    Projectes i Serveis de Mobilitat, SA (Dissolt)
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2010 ABREUJAT F F F F
2009 ABREUJAT F F F F F
Exercici Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació PDF
2007 S S S S
2006 S S N S
2005 F F      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.