Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    8200335E9

  • Nom:

    Projectes i Serveis de Mobilitat, SA
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 27-09-2022 NORMAL   S S S S S
2020 28-09-2021 NORMAL   S S S S S
2019 29-09-2020 NORMAL   S S S S S
2018 01-10-2019 NORMAL   S S S S S
2017 24-07-2018 NORMAL   S S S S S
2016 25-07-2017 NORMAL   S S S S S
2015 26-07-2016 NORMAL   S S S S S
2014 14-07-2015 NORMAL   S S S S S
2013 22-07-2014 NORMAL   S S S S S
2012 30-07-2013 NORMAL   S S S S S
2011 24-07-2012 ABREUJAT   S S S F S
2010 01-01-1900 ABREUJAT   F F F   N
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.