Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    8200335F0

  • Nom:

    Transports Metropolitans de Barcelona, SL
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2022 26/09/2023 ABREUJAT S S S
2021 27/09/2022 ABREUJAT S S S
2020 28/09/2021 ABREUJAT S S S
2019 29/09/2020 ABREUJAT S S S
2018 01/10/2019 ABREUJAT S S S
2017 24/07/2018 ABREUJAT S S S
2016 25/07/2017 ABREUJAT S S S
2015 26/07/2016 ABREUJAT S S S S
2014 14/07/2015 ABREUJAT S S S S
2013 22/07/2014 ABREUJAT S S S S
2012 30/07/2013 ABREUJAT S S S F
2011 ABREUJAT F F F N
2010 ABREUJAT F F F N
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.