Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    8200335F0

  • Nom:

    Transports Metropolitans de Barcelona, SL
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 27-09-2022 ABREUJAT   S S     S
2020 28-09-2021 ABREUJAT   S S     S
2019 29-09-2020 ABREUJAT   S S     S
2018 01-10-2019 ABREUJAT   S S     S
2017 24-07-2018 ABREUJAT   S S     S
2016 25-07-2017 ABREUJAT   S S     S
2015 26-07-2016 ABREUJAT   S S S   S
2014 14-07-2015 ABREUJAT   S S S   S
2013 22-07-2014 ABREUJAT   S S S   S
2012 30-07-2013 ABREUJAT   S S S   F
2011 01-01-1900 ABREUJAT   F F F   N
2010 01-01-1900 ABREUJAT   F F F   N
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.