» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
     
Any Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu
2017 18/9/2018 NORMAL     S S S S S S S
2016 19/9/2017 NORMAL   S S S S S S S
2015 23/5/2016 NORMAL   S S S S S S S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.