» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
       
Any Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Balanç Compte del resultat economico patrimonial Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Liquidació del pressupost Romanent de tresoreria Memòria
Comptes i estats
ResumDetall
2018   NORMAL S S S S S S S    
2017 25/9/2018 NORMAL S S S S S S S    
2016 28/9/2017 NORMAL S S S S S S S  
2015 26/9/2016 NORMAL S S F S S S S  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.