Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    250899000

  • Nom:

    Farrera
  • Població 2023:

    121
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 29/06/2023 NORMAL       19/07/2023 20/07/2023
2021 22/07/2022 NORMAL       17/08/2022 18/08/2022
2020 06/09/2021 NORMAL       21/03/2022 20/09/2021
2019 18/12/2020 NORMAL       29/01/2021 01/02/2021
2018 27/09/2019 NORMAL       12/12/2019 14/10/2019
2017 18/07/2018 NORMAL       19/09/2018 20/09/2018
2016 27/06/2017 NORMAL     20/10/2017 23/10/2017
2015 15/07/2016 NORMAL     17/02/2017 22/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 21/09/2015 NORMAL > F F F F F 25/01/2016 09/11/2015
2013 26/09/2014 NORMAL > S S S S S 28/10/2014 24/10/2014
2012 27/09/2013 NORMAL > S S S S S 20/03/2014 19/11/2013
2011 14/06/2013 NORMAL > F F F F F 20/06/2013 21/06/2013
2010 23/09/2011 NORMAL  > S S S S S 24/10/2011 09/11/2011
2009 10/12/2010 NORMAL  > F F F F F 20/01/2011 14/03/2011
2008 27/09/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 28/09/2009 NORMAL  > N N N F F
2006  > N N N N N
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 F F F F F N N N  
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.