Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081957000

  • Nom:

    Sant Agustí de Lluçanès
  • Població 2021:

    92
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 14/08/2023 SIMPLIFICAT       10/10/2023 13/10/2023
2021 07/07/2022 SIMPLIFICAT       13/07/2022 13/07/2022
2020 15/07/2021 SIMPLIFICAT       16/07/2021 19/07/2021
2019 28/07/2020 SIMPLIFICAT       24/11/2020 24/11/2020
2018 30/04/2019 SIMPLIFICAT       16/07/2019 16/07/2019
2017 09/07/2018 SIMPLIFICAT       16/07/2018 18/07/2018
2016 27/04/2017 SIMPLIFICAT     29/05/2017 02/06/2017
2015 29/07/2016 SIMPLIFICAT     10/10/2016 17/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 14/05/2015 SIMPLIFICAT > S S S S S 18/05/2015 20/05/2015
2013 12/06/2014 SIMPLIFICAT > S S S S S 22/07/2014 28/07/2014
2012 16/05/2013 SIMPLIFICAT > S S S S S 05/06/2013 27/09/2013
2011 28/06/2012 SIMPLIFICAT > S S S S S 10/07/2012 10/07/2012
2010 28/07/2011 SIMPLIFICAT  > S S S S S 04/08/2011 27/10/2011
2009 15/07/2010 SIMPLIFICAT  > S S S S S 21/09/2010 22/03/2011
2008 22/10/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2007 22/07/2008 SIMPLIFICAT  > S S S S S
2006 21/12/2007 SIMPLIFICAT  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 S S S S S S S
2003 F F F F F F F
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.