Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    170209000

  • Nom:

    Bescanó
  • Població 2021:

    5094
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 05/07/2022 NORMAL       05/10/2022 06/10/2022
2020 27/07/2021 NORMAL       25/10/2021 26/10/2021
2019 29/09/2020 NORMAL       25/01/2021 26/01/2021
2018 21/05/2019 NORMAL       25/06/2019 27/06/2019
2017 17/07/2018 NORMAL       05/10/2018 09/10/2018
2016 26/09/2017 NORMAL     11/10/2017 16/10/2017
2015 22/06/2016 NORMAL     17/11/2016 24/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 19/05/2015 NORMAL > S S S S S 15/07/2015 17/07/2015
2013 16/09/2014 NORMAL > S S S S S 09/10/2014 14/10/2014
2012 16/07/2013 NORMAL > S S S S S 10/10/2013 13/11/2013
2011 17/07/2012 NORMAL > S S S S S 04/10/2012 04/10/2012
2010 29/09/2011 NORMAL  > S S S S S 13/10/2011 27/10/2011
2009 28/09/2010 NORMAL  > S S S S S 04/11/2010 09/03/2011
2008 22/09/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 16/09/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 06/11/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S  
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S F S F S  
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.