Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    170209000

  • Nom:

    Bescanó
  • Població 2021:

    5094
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 27/07/2021 NORMAL       25/10/2021 26/10/2021
2019 29/09/2020 NORMAL       25/01/2021 26/01/2021
2018 21/05/2019 NORMAL       25/06/2019 27/06/2019
2017 17/07/2018 NORMAL       05/10/2018 09/10/2018
2016 26/09/2017 NORMAL     11/10/2017 16/10/2017
2015 22/06/2016 NORMAL     17/11/2016 24/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 19/05/2015 NORMAL   S S S S S 15/07/2015 17/07/2015
2013 16/09/2014 NORMAL   S S S S S 09/10/2014 14/10/2014
2012 16/07/2013 NORMAL   S S S S S 10/10/2013 13/11/2013
2011 17/07/2012 NORMAL   S S S S S 04/10/2012 04/10/2012
2010 29/09/2011 NORMAL   S S S S S 13/10/2011 27/10/2011
2009 28/09/2010 NORMAL   S S S S S 04/11/2010 09/03/2011
2008 22/09/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 16/09/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 06/11/2007 NORMAL     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S  
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S F S F S  
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.