Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    170926000

  • Nom:

    Llançà
  • Població 2021:

    4842
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 13/06/2022 NORMAL       17/06/2022 20/06/2022
2020 14/06/2021 NORMAL       28/09/2021 22/09/2021
2019 03/08/2020 NORMAL       14/09/2020 15/09/2020
2018 29/07/2019 NORMAL       09/08/2019 09/08/2019
2017 30/07/2018 NORMAL       07/08/2018 10/08/2018
2016 31/07/2017 NORMAL     14/08/2017 28/08/2017
2015 01/08/2016 NORMAL     14/11/2016 07/10/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 28/09/2015 NORMAL   F F F F F 05/11/2015 09/11/2015
2013 28/07/2014 NORMAL   S S S S S 12/08/2014 18/08/2014
2012 30/09/2013 NORMAL   S S S S S 09/10/2013 08/11/2013
2011 01/08/2012 NORMAL   S S S S S 10/09/2012 10/09/2012
2010 05/10/2011 NORMAL   S S S S S 13/10/2011 17/11/2011
2009 28/07/2010 NORMAL   S S S S S 21/09/2010 07/07/2011
2008 07/10/2009 NORMAL   S S S S S  
2007 01/10/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 04/06/2008 NORMAL     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F  
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S N S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.