» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                             
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Balanç Compte del resultat economico patrimonial Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Liquidació del pressupost Romanent de tresoreria Memòria
Comptes i estats
ResumDetall
Memòries complementàries (4)
Mem. justif.Mem. demost.       
Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2020 28/9/2021 NORMAL S S S S S S S     18/11/2021 27/10/2021
2019 17/11/2020 NORMAL S S S S S S S       27/1/2021 28/1/2021
2018 24/9/2019 NORMAL S S S S S S S     15/10/2019 16/10/2019
2017 2/10/2018 NORMAL S S S S S S S     17/12/2018 24/10/2018
2016 26/9/2017 NORMAL F F F F F F F   11/12/2017 24/11/2017
2015 15/11/2016 NORMAL F F F F F F F   7/4/2017 3/4/2017
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
ResumDetall
Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2014 2/6/2015 NORMAL     S S S S S 2/10/2015 7/10/2015
2013 15/7/2014 NORMAL     S S S S S 15/10/2014 16/10/2014
2012 16/7/2013 NORMAL     S S S S S 9/10/2013 12/11/2013
2011 17/7/2012 NORMAL     S S S S S 17/10/2012 24/10/2012
2010 17/5/2011 NORMAL     S S S S S 28/7/2011 27/10/2011
2009 21/9/2010 NORMAL     S S S S S 25/10/2010 14/3/2011
2008 21/7/2009 NORMAL     S S S S S  
2007 15/7/2008 NORMAL     F F F F F  
2006   NORMAL     S S S S S  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S  
2001 S S S S S  
2000 S S S S S  
1999 S S S S S  
1997 S S S S S  
1996 S S S S S N N N  
1995 S S S S S N N N  
1994 S S S S S N N N  
1993 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.