Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080193000

  • Nom:

    Barcelona
  • Població 2021:

    1636732
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 29/09/2021 NORMAL     15/10/2021 15/10/2021
2019 30/10/2020 NORMAL     31/03/2021 20/01/2021
2018 29/11/2019 NORMAL     23/12/2019 15/01/2020
2017 28/09/2018 NORMAL     05/11/2018 12/11/2018
2016 06/10/2017 NORMAL   22/11/2017 24/11/2017
2015 30/09/2016 NORMAL   16/11/2016 17/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 27/11/2015 NORMAL   F F F F F 15/12/2015 18/12/2015
2013 27/11/2015 NORMAL   F F F F F 20/11/2014 29/04/2015
2012 31/10/2014 NORMAL   F F F F F 04/12/2013 28/02/2014
2011 25/07/2012 NORMAL   S S S S S 08/10/2012 08/10/2012
2010 30/11/2011 NORMAL   F F F F F 16/12/2011 09/01/2012
2009 23/07/2010 NORMAL   S S S S S 07/10/2010 23/09/2011
2008 26/06/2009 NORMAL   S S S S S  
2007 26/07/2008 NORMAL   S S S S S  
2006 30/11/2007 NORMAL   S S S S S  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.