Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    810056000

  • Nom:

    Alta Ribagorça
  • Població 2021:

    3945
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 23/05/2023 NORMAL     21/09/2023 26/09/2023
2021 21/09/2022 NORMAL     29/09/2022 30/09/2022
2020 15/07/2021 NORMAL     13/10/2021 14/10/2021
2019 08/10/2020 NORMAL     15/03/2021 02/02/2021
2018 30/05/2019 NORMAL       12/11/2019 12/11/2019
2017 10/10/2018 NORMAL     18/10/2018 22/10/2018
2016 26/06/2017 NORMAL     29/01/2018 18/10/2017
2015 27/09/2016 NORMAL   07/10/2016 11/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 09/06/2015 NORMAL > S S S S S 01/12/2015 07/10/2015
2013 26/09/2014 NORMAL > S S S S S 16/10/2014 20/10/2014
2012 10/10/2013 NORMAL > S S S S S 25/10/2013 12/11/2013
2011 08/10/2012 NORMAL > S S S S S 22/10/2012 25/10/2012
2010 13/10/2011 NORMAL  > S S S S S 24/11/2011 09/11/2011
2009 07/10/2010 NORMAL  > S S S S S 12/09/2011 02/03/2011
2008 29/10/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 13/10/2008 NORMAL  > S S S N S
2006 NORMAL  > F F N N S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S  
2003 S S S S S S S  
2002 S S S S S  
2001 S S S S S  
2000 S S S S S  
1999 S S S S S  
1998 S S S S S  
1997 S S S S S  
1996 S S S S S N N N  
1995 S S S S S N N N  
1994 S S S S S N N N  
1993 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.